ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ความสามารถของระบบ กระบวนการพัฒนาสารสนเทศของวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ อยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารบนความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)

เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ระบบการศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

เว็บไซต์ระบบการศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ในสาขาวิชาต่างๆ (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ออนไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา STUDENT ADMISSION SYSTEM ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) Office of vocational education commission

ข่าวประชาสัมพันธ์


วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด
 • 18 มกราคม 2565
 • 13
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site หรือรูปแบบผสม

รายละเอียด
 • 17 มกราคม 2565
 • 10
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด
 • 5 มกราคม 2565
 • 24

..อ่านข่าวทั้งหมด...

“มุ่งคุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สร้างสรรค์ชุมชน”


ข่าวอบรม/สัมนา
  ข้าวศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
   ข่าวอื่น

    ภาพกิจกรรม

    “มุ่งคุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สร้างสรรค์ชุมชน”

    วันที่ 17 มกราคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ดำเนินการสุ่มตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนักเรียน นักศึกษาในวันเปิดเรียนแบบ On-Site วันแรก ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลช้างทูน ผลการสุ่มตรวจเป็นลบ โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของตัวอย่างสุ่มตรวจ

    • 17 มกราคม 2565
    • 11
    • 6

    วันที่ 16 มกราคม 2565 นางกัญณภัทร วรรณพุฒ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ มอบหมายให้นายสราวุธ เรืองขจิต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เป็นตัวแทนในการร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

    • 17 มกราคม 2565
    • 11
    • 7

    วันที่ 13 มกราคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ดำเนินกิจกรรมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนางกัญณภัทร วรรณพุฒ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และนายอิศรามาเจริญ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

    • 17 มกราคม 2565
    • 9
    • 12
    ..ข่าวทั้งหมด...

    กระทรวงศึกษาธิการ
    สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
    สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
    สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

    ผู้บริหาร วก.บ่อไร่
    • คณะ CIO
    • วิสัยทัศน์และนโยบาย
    • ข่าวสารซีไอโอ
    • การบริหารด้านไอซีที
    • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
    เอกสาร / บทความ
    • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
    • งานวิจัย
    • เอกสารเผยแพร่
    • บทความแนะนำ
    • ผลงานทางวิชาการ
    • รายงานการไปราชการ
    • เอกสารประกอบการประชุม
    สารสนเทศ 9 ด้าน
    • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
    • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
    • Social MIS
    • สถิติด้านสังคม STAT INFO
    • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
    • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ