ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ความสามารถของระบบ กระบวนการพัฒนาสารสนเทศของวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ อยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารบนความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)

เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ระบบการศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

เว็บไซต์ระบบการศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ในสาขาวิชาต่างๆ (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ออนไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา STUDENT ADMISSION SYSTEM ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) Office of vocational education commission

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด
 • 22 มิถุนายน 2565
 • 11
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนายสราวุธ เรืองขจิต ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการ เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

รายละเอียด
 • 19 เมษายน 2565
 • 82
ผลการเข้าร่วมการประเมินผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

รายละเอียด
 • 25 กุมภาพันธ์ 2565
 • 148

..อ่านข่าวทั้งหมด...

“มุ่งคุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สร้างสรรค์ชุมชน”


ภาพกิจกรรม

“มุ่งคุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สร้างสรรค์ชุมชน”

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ โดยนางกัญณภัทร วรรณพุฒ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ พร้อมด้วยนายสราวุธ เรืองขจิต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ และนางนิชาพร ภิรมย์สุข หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ​ และรับมอบประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการตรวจราชการ ณ​ ห้องประชุมบุษราคัม​ โรงแรมเอวาด้า​ จังหวัดตราด

 • 22 มิถุนายน 2565
 • 7
 • 8

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ โดยนางกัญณภัทร วรรณพุฒ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ร่วมกิจกรรม “วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน” เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักประวัติและผลงานอันทรงคุณค่าของท่านสุนทรภู่ กวีเอกของแผ่นดินไทย พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมตอบคำถามเพื่อรับรางวัลด้วย

 • 22 มิถุนายน 2565
 • 7
 • 10

วิทยาการอาชีพบ่อไร่ โดยการนำของนางกัญณภัทร วรรณพุฒ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนด้านการศึกษาและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติที่ดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้ศึกษาจนสำเร็จการศึกษา และในการนี้ สถานศึกษาจะทำการควบคุมดูแลการใช้เงินทุนการศึกษาให้เป็นประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของผู้สนับสนุนเป็นอย่างดี

 • 22 มิถุนายน 2565
 • 8
 • 2
..ข่าวทั้งหมด...

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหาร วก.บ่อไร่
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ