ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ความสามารถของระบบ กระบวนการพัฒนาสารสนเทศของวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ อยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารบนความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)

เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ระบบการศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

เว็บไซต์ระบบการศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ในสาขาวิชาต่างๆ (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ออนไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา STUDENT ADMISSION SYSTEM ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) Office of vocational education commission

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย

รายละเอียด
 • 9 พฤศจิกายน 2565
 • 42
ปฏิทินงานทะเบียนและงานวัดผลประเมินผล

รายละเอียด
 • 12 ตุลาคม 2565
 • 29
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เรื่อง แจ้งกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด
 • 6 ตุลาคม 2565
 • 44

..อ่านข่าวทั้งหมด...

“มุ่งคุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สร้างสรรค์ชุมชน”


ภาพกิจกรรม

“มุ่งคุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สร้างสรรค์ชุมชน”

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ โดยนายนพดล หัตถาพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม ณ ห้องประชุมบุษราคัม วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

 • 12 ตุลาคม 2565
 • 24
 • 5

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ โดยนายนพดล หัตถาพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีฝ่ายบริหารวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักรียน และผู้แทนครูเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมรกต อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

 • 6 ตุลาคม 2565
 • 25
 • 6

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ โดยนางกัญณภัทร วรรณพุฒ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ มอบหมายให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ ศาลเจ้าพ่อบ่อไร่ จังหวัดตราด

 • 5 สิงหาคม 2565
 • 56
 • 11
..ข่าวทั้งหมด...

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหาร วก.บ่อไร่
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ