ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ความสามารถของระบบ กระบวนการพัฒนาสารสนเทศของวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ อยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารบนความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)

เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ระบบการศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

เว็บไซต์ระบบการศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ในสาขาวิชาต่างๆ (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ออนไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา STUDENT ADMISSION SYSTEM ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) Office of vocational education commission

ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการ พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด
 • 24 มีนาคม 2566
 • 51
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียด
 • 8 มีนาคม 2566
 • 269
ปฏิทินงานวัดผลประเมินผล

รายละเอียด
 • 25 มกราคม 2566
 • 66

..อ่านข่าวทั้งหมด...

“มุ่งคุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สร้างสรรค์ชุมชน”


ภาพกิจกรรม

“มุ่งคุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สร้างสรรค์ชุมชน”

วันที่ 5 - 9 มีนาคม 2566 นายนพดล หัตถาพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ พร้อมด้วย นายสราวุธ เรืองขจิต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ และนายประสิทธิ์ สมองาม ผู้กำกับลูกเสือ นำลูกเสือวิสามัญจำนวน 8 นายเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

 • 30 มีนาคม 2566
 • 26
 • 12

วันที่ 7 - 9 มีนาคม 2566 นายนพดล หัตถาพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ พร้อมด้วย นายสราวุธ เรืองขจิต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ และนายประสิทธิ์ สมองาม ผู้กำกับลูกเสือ เช้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

 • 8 มีนาคม 2566
 • 46
 • 8

กิจกรรมโครงการอบรมลูกเสือช่อสะอาด ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด

 • 8 มีนาคม 2566
 • 52
 • 7
..ข่าวทั้งหมด...

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหาร วก.บ่อไร่
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ