ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ความสามารถของระบบ กระบวนการพัฒนาสารสนเทศของวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ อยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารบนความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)

เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ระบบการศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

เว็บไซต์ระบบการศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ในสาขาวิชาต่างๆ (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ออนไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา STUDENT ADMISSION SYSTEM ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) Office of vocational education commission

ข่าวประชาสัมพันธ์


วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานสุดยอดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (ระดับชาติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565)

รายละเอียด
 • 4 ตุลาคม 2566
 • 114
ผลการแข่งขันการประเมินแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียด
 • 12 กันยายน 2566
 • 209
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ได้รับโล่เกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา "เป็นสถานศึกษาที่มีการรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
 • 12 กรกฎาคม 2566
 • 273

..อ่านข่าวทั้งหมด...

“มุ่งคุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สร้างสรรค์ชุมชน”


ข่าวศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ภาพกิจกรรม

“มุ่งคุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สร้างสรรค์ชุมชน”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ระดับ ปวช.) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับจังหวัด "ชื่อโครงงาน : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับความชื้นของแผ่นยิปซัมที่ผลิตจากเกลือสมุทรและถ่านเปลือกมังคุด" : นายนพดล หัตถาพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ พร้อมด้วยนายสราวุธ เรืองขจิต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ และนางสาวทิพวรรณ เมืองพิล หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ นำตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตราด ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

 • 14 กรกฎาคม 2566
 • 325
 • 10

วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2566 นายนพดล หัตถาพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ มอบหมายให้นายสราวุธ เรืองขจิต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ นำเนตรนารี จำนวน 10 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 จังหวัดตราด ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ซึ่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดตราดจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการลูกเสือให้กับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

 • 14 กรกฎาคม 2566
 • 191
 • 10

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

 • 12 กรกฎาคม 2566
 • 149
 • 6
..ข่าวทั้งหมด...

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหาร วก.บ่อไร่
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ