ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคตราด

เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ความสามารถของระบบ กระบวนการพัฒนาสารสนเทศของวิทยาลัยเทคนิค อยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารบนความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)

เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ระบบการศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคตราด

เว็บไซต์ระบบการศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคตราด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ในสาขาวิชาต่างๆ

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ออนไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา STUDENT ADMISSION SYSTEM ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) Office of vocational education commission

ข่าวประชาสัมพันธ์“ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม”


รายการงบทดลอง
  วารสาร วิทยาลัยเทคนิคตราด
   ข่าวประกวดราคา
    ข่าวรับสมัครงาน
     ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน
      ข่าวอบรม/สัมนา
       ข้าวศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
        ข่าวอื่น

         ภาพกิจกรรม

         “ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม”


         กระทรวงศึกษาธิการ
         สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
         สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
         สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

         ผู้บริหารวท.ตราด
         • คณะ CIO
         • วิสัยทัศน์และนโยบาย
         • ข่าวสารซีไอโอ
         • การบริหารด้านไอซีที
         • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
         เอกสาร / บทความ
         • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
         • งานวิจัย
         • เอกสารเผยแพร่
         • บทความแนะนำ
         • ผลงานทางวิชาการ
         • รายงานการไปราชการ
         • เอกสารประกอบการประชุม
         สารสนเทศ 9 ด้าน
         • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
         • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
         • Social MIS
         • สถิติด้านสังคม STAT INFO
         • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
         • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ