ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ความสามารถของระบบ กระบวนการพัฒนาสารสนเทศของวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ อยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารบนความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)

เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ระบบการศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

เว็บไซต์ระบบการศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ในสาขาวิชาต่างๆ (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ออนไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา STUDENT ADMISSION SYSTEM ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) Office of vocational education commission

ข่าวประชาสัมพันธ์


ยินดีต้อนรับ ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

รายละเอียด
 • 27 กันยายน 2565
 • 15
เผยแพร่ผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด
 • 1 สิงหาคม 2565
 • 41
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

รายละเอียด
 • 8 กรกฎาคม 2565
 • 67

..อ่านข่าวทั้งหมด...

“มุ่งคุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สร้างสรรค์ชุมชน”


ภาพกิจกรรม

“มุ่งคุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สร้างสรรค์ชุมชน”

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ โดยนางกัญณภัทร วรรณพุฒ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ มอบหมายให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ ศาลเจ้าพ่อบ่อไร่ จังหวัดตราด

 • 5 สิงหาคม 2565
 • 33
 • 11

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ดำเนินโครงการอบรม “กัญชาใช้อย่างไรไม่ผิดกฎหมาย” โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก พ.ต.ต.สุพิณ ภูคงน้ำ สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด รรท.สว.อก.สภ.บ่อไร่ และได้รับความร่วมมือจากนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาการบัญชี ในการเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

 • 5 สิงหาคม 2565
 • 29
 • 11

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ นำนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ณ สถานีจ่ายไฟฟ้าแสนตุ้ง จังหวัดตราด

 • 5 สิงหาคม 2565
 • 29
 • 11
..ข่าวทั้งหมด...

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหาร วก.บ่อไร่
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ