ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ความสามารถของระบบ กระบวนการพัฒนาสารสนเทศของวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ อยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารบนความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)

เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ระบบการศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

เว็บไซต์ระบบการศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ในสาขาวิชาต่างๆ (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ออนไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา STUDENT ADMISSION SYSTEM ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) Office of vocational education commission

ข่าวประชาสัมพันธ์


ปฏิทินงานวัดผลประเมินผล

รายละเอียด
 • 25 มกราคม 2566
 • 9
รับสมัครฝึกอบรมซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร

รายละเอียด
 • 24 มกราคม 2566
 • 10
ขอแสดงความยินดี

รายละเอียด
 • 24 มกราคม 2566
 • 13

..อ่านข่าวทั้งหมด...

“มุ่งคุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สร้างสรรค์ชุมชน”


ภาพกิจกรรม

“มุ่งคุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สร้างสรรค์ชุมชน”

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายนพดล หัตถาพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ นำคณะตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ปี 2565 โดยกิจกรรมในบูธมีการแนะแนวการศึกษาต่อและการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ (ประดิษฐ์ลูกโป่ง) ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

 • 25 มกราคม 2566
 • 22
 • 16

วันที่ 24 มกราคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ โดยนายนพดล หัตถาพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ มอบหมายให้นายประสิทธิ์ สมองาม หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดตาพลาย อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

 • 25 มกราคม 2566
 • 5
 • 4

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายนพดล หัตถาพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ พร้อมด้วยนายสราวุธ เรืองขจิต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศ “สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ” ซึ่งเป็นการประชุมผู้บริหารระดับภูมิภาคของสถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งของรัฐและเอกชน ในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

 • 24 มกราคม 2566
 • 8
 • 4
..ข่าวทั้งหมด...

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหาร วก.บ่อไร่
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ