ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ความสามารถของระบบ กระบวนการพัฒนาสารสนเทศของวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ อยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารบนความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)

เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ระบบการศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

เว็บไซต์ระบบการศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ในสาขาวิชาต่างๆ (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ออนไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา STUDENT ADMISSION SYSTEM ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) Office of vocational education commission

ข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนายสราวุธ เรืองขจิต ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการ เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

รายละเอียด
 • 19 เมษายน 2565
 • 63
ผลการเข้าร่วมการประเมินผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

รายละเอียด
 • 25 กุมภาพันธ์ 2565
 • 117
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด
 • 25 กุมภาพันธ์ 2565
 • 126

..อ่านข่าวทั้งหมด...

“มุ่งคุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สร้างสรรค์ชุมชน”


ข่าวอบรม/สัมนา

  ภาพกิจกรรม

  “มุ่งคุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สร้างสรรค์ชุมชน”

  วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ โดยการนำของนางกัญณภัทร วรรณพุฒ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  • 17 พฤษภาคม 2565
  • 8
  • 10

  วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน ในการฉีดพ่น ULV ป้องกันไข้เลือดออก เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

  • 17 พฤษภาคม 2565
  • 3
  • 6

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ดำเนินกิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดและส่งเสริมรักการอ่าน ณ ห้องสุมดวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

  • 25 กุมภาพันธ์ 2565
  • 114
  • 11
  ..ข่าวทั้งหมด...

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

  ผู้บริหาร วก.บ่อไร่
  • คณะ CIO
  • วิสัยทัศน์และนโยบาย
  • ข่าวสารซีไอโอ
  • การบริหารด้านไอซีที
  • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
  เอกสาร / บทความ
  • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
  • งานวิจัย
  • เอกสารเผยแพร่
  • บทความแนะนำ
  • ผลงานทางวิชาการ
  • รายงานการไปราชการ
  • เอกสารประกอบการประชุม
  สารสนเทศ 9 ด้าน
  • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
  • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
  • Social MIS
  • สถิติด้านสังคม STAT INFO
  • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
  • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ