วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

“มุ่งคุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สร้างสรรค์ชุมชน”

วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ดำเนินโครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
 • 31 สิงหาคม 2563
 • 9
 • 105
วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรดและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จ.จันทบุรี
 • 31 สิงหาคม 2563
 • 9
 • 58
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563 คณะสงฆ์อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ภาค 13 ณ วัดเนินตากแดด ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
 • 31 สิงหาคม 2563
 • 9
 • 37
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ โดยนายสมศักดิ์ คำสนิท ผู้อำนวยการวิทยาลัย นายสราวุธ เรืองขจิต รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมด้วยตัวแทนงานโครงการพิเศษเเละบริการชุมชน เดินทางเข้ามอบตู้เครื่องมือช่าง ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนบ้านเขาฉลาด ตามโครงการพัฒนาอาชีพเเก่เด็กเเละเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้การพัฒนาการศึกษาอาชีพ ตามแนวทางพระราชดำริ
 • 31 สิงหาคม 2563
 • 9
 • 65
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563
 • 31 สิงหาคม 2563
 • 9
 • 23
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการระดับสถานศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 • 9 สิงหาคม 2563
 • 9
 • 90
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ จัดกิจกรรมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา
 • 9 สิงหาคม 2563
 • 9
 • 80
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 โดยนายสราวุธ เรืองขจิต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ นำคณะตัวแทนครูและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในการเข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
 • 9 สิงหาคม 2563
 • 9
 • 78
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 น. วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ จัดการประชุมประจำเดือน เดือนสิงหาคม 2563
 • 9 สิงหาคม 2563
 • 9
 • 61

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหารวก.บ่อไร่
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ