วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

“มุ่งคุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สร้างสรรค์ชุมชน”

วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานสุดยอดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (ระดับชาติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565)
 • 4 ตุลาคม 2566
 • 36
 • 130
ผลการแข่งขันการประเมินแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566
 • 12 กันยายน 2566
 • 36
 • 227
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ได้รับโล่เกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา "เป็นสถานศึกษาที่มีการรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • 12 กรกฎาคม 2566
 • 36
 • 297
ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565)
 • 12 กรกฎาคม 2566
 • 36
 • 122
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวด
 • 27 มิถุนายน 2566
 • 36
 • 116
กำหนดการ พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
 • 24 มีนาคม 2566
 • 36
 • 164
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566
 • 8 มีนาคม 2566
 • 36
 • 397
ปฏิทินงานวัดผลประเมินผล
 • 25 มกราคม 2566
 • 36
 • 192
รับสมัครฝึกอบรมซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร
 • 24 มกราคม 2566
 • 36
 • 148
ขอแสดงความยินดี
 • 24 มกราคม 2566
 • 36
 • 186
การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขาย (ทอดตลาด) ประจำปี 2565
 • 18 มกราคม 2566
 • 36
 • 140
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
 • 19 ธันวาคม 2565
 • 36
 • 180
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย
 • 9 พฤศจิกายน 2565
 • 36
 • 244
ปฏิทินงานทะเบียนและงานวัดผลประเมินผล
 • 12 ตุลาคม 2565
 • 36
 • 226
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เรื่อง แจ้งกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 • 6 ตุลาคม 2565
 • 36
 • 222
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เรื่อง การเปิดและปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
 • 6 ตุลาคม 2565
 • 36
 • 226
การลงบัญชีทหารกองเกินปี 2565
 • 4 ตุลาคม 2565
 • 36
 • 230
ประกาศนักเรียนนักศึกษา ที่มีอายุย่างเข้ายี่สิบเอ็ดปี ไปแสดงตนรับหมายเรียก
 • 4 ตุลาคม 2565
 • 36
 • 181
ยินดีต้อนรับ ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • 27 กันยายน 2565
 • 36
 • 290
เผยแพร่ผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
 • 1 สิงหาคม 2565
 • 36
 • 221
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 • 8 กรกฎาคม 2565
 • 36
 • 385
ยินดีต้อนรับ ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • 8 กรกฎาคม 2565
 • 36
 • 480
เชิญชวนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศัพยภาพผู้เรียน ด้านการอบรมเขียนแผนธุรกิจ
 • 7 กรกฎาคม 2565
 • 36
 • 238
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
 • 22 มิถุนายน 2565
 • 36
 • 248
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนายสราวุธ เรืองขจิต ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการ เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
 • 19 เมษายน 2565
 • 36
 • 312
ผลการเข้าร่วมการประเมินผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
 • 25 กุมภาพันธ์ 2565
 • 36
 • 420
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2565
 • 25 กุมภาพันธ์ 2565
 • 36
 • 421
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตริวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565
 • 8 กุมภาพันธ์ 2565
 • 36
 • 358
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดตราดใสสะอาด ๒๕๖๕"
 • 8 กุมภาพันธ์ 2565
 • 36
 • 326
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
 • 18 มกราคม 2565
 • 36
 • 422
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site หรือรูปแบบผสม
 • 17 มกราคม 2565
 • 36
 • 371
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 • 5 มกราคม 2565
 • 36
 • 399
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา On-Site
 • 29 ธันวาคม 2564
 • 36
 • 418
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เรื่อง การให้โควตานักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครออนไลน์ได้ในระหว่างวันที่ 7 - 31 ธันวาคม 2564
 • 8 ธันวาคม 2564
 • 36
 • 558
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • 19 พฤศจิกายน 2564
 • 36
 • 446
6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้มงวดสำหรับสถานศึกษา
 • 19 พฤศจิกายน 2564
 • 36
 • 485

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหาร วก.บ่อไร่
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ