วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

“มุ่งคุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สร้างสรรค์ชุมชน”

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย
 • 9 พฤศจิกายน 2565
 • 24
 • 42
ปฏิทินงานทะเบียนและงานวัดผลประเมินผล
 • 12 ตุลาคม 2565
 • 24
 • 29
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เรื่อง แจ้งกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 • 6 ตุลาคม 2565
 • 24
 • 44
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เรื่อง การเปิดและปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
 • 6 ตุลาคม 2565
 • 24
 • 66
การลงบัญชีทหารกองเกินปี 2565
 • 4 ตุลาคม 2565
 • 24
 • 24
ประกาศนักเรียนนักศึกษา ที่มีอายุย่างเข้ายี่สิบเอ็ดปี ไปแสดงตนรับหมายเรียก
 • 4 ตุลาคม 2565
 • 24
 • 20
ยินดีต้อนรับ ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • 27 กันยายน 2565
 • 24
 • 43
เผยแพร่ผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
 • 1 สิงหาคม 2565
 • 24
 • 68
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 • 8 กรกฎาคม 2565
 • 24
 • 109
ยินดีต้อนรับ ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • 8 กรกฎาคม 2565
 • 24
 • 137
เชิญชวนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศัพยภาพผู้เรียน ด้านการอบรมเขียนแผนธุรกิจ
 • 7 กรกฎาคม 2565
 • 24
 • 82
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
 • 22 มิถุนายน 2565
 • 24
 • 90
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนายสราวุธ เรืองขจิต ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการ เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
 • 19 เมษายน 2565
 • 24
 • 154
ผลการเข้าร่วมการประเมินผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
 • 25 กุมภาพันธ์ 2565
 • 24
 • 233
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2565
 • 25 กุมภาพันธ์ 2565
 • 24
 • 254
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตริวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565
 • 8 กุมภาพันธ์ 2565
 • 24
 • 193
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดตราดใสสะอาด ๒๕๖๕"
 • 8 กุมภาพันธ์ 2565
 • 24
 • 152
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
 • 18 มกราคม 2565
 • 24
 • 228
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site หรือรูปแบบผสม
 • 17 มกราคม 2565
 • 24
 • 189
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 • 5 มกราคม 2565
 • 24
 • 225
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา On-Site
 • 29 ธันวาคม 2564
 • 24
 • 224
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เรื่อง การให้โควตานักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครออนไลน์ได้ในระหว่างวันที่ 7 - 31 ธันวาคม 2564
 • 8 ธันวาคม 2564
 • 24
 • 324
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • 19 พฤศจิกายน 2564
 • 24
 • 261
6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้มงวดสำหรับสถานศึกษา
 • 19 พฤศจิกายน 2564
 • 24
 • 298

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหาร วก.บ่อไร่
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ