วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

“มุ่งคุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สร้างสรรค์ชุมชน”

กำหนดการ พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
 • 24 มีนาคม 2566
 • 31
 • 2
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566
 • 8 มีนาคม 2566
 • 31
 • 221
ปฏิทินงานวัดผลประเมินผล
 • 25 มกราคม 2566
 • 31
 • 41
รับสมัครฝึกอบรมซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร
 • 24 มกราคม 2566
 • 31
 • 38
ขอแสดงความยินดี
 • 24 มกราคม 2566
 • 31
 • 35
การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขาย (ทอดตลาด) ประจำปี 2565
 • 18 มกราคม 2566
 • 31
 • 27
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
 • 19 ธันวาคม 2565
 • 31
 • 68
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย
 • 9 พฤศจิกายน 2565
 • 31
 • 107
ปฏิทินงานทะเบียนและงานวัดผลประเมินผล
 • 12 ตุลาคม 2565
 • 31
 • 98
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เรื่อง แจ้งกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 • 6 ตุลาคม 2565
 • 31
 • 97
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เรื่อง การเปิดและปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
 • 6 ตุลาคม 2565
 • 31
 • 116
การลงบัญชีทหารกองเกินปี 2565
 • 4 ตุลาคม 2565
 • 31
 • 76
ประกาศนักเรียนนักศึกษา ที่มีอายุย่างเข้ายี่สิบเอ็ดปี ไปแสดงตนรับหมายเรียก
 • 4 ตุลาคม 2565
 • 31
 • 70
ยินดีต้อนรับ ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • 27 กันยายน 2565
 • 31
 • 108
เผยแพร่ผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
 • 1 สิงหาคม 2565
 • 31
 • 104
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 • 8 กรกฎาคม 2565
 • 31
 • 166
ยินดีต้อนรับ ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • 8 กรกฎาคม 2565
 • 31
 • 223
เชิญชวนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศัพยภาพผู้เรียน ด้านการอบรมเขียนแผนธุรกิจ
 • 7 กรกฎาคม 2565
 • 31
 • 122
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
 • 22 มิถุนายน 2565
 • 31
 • 132
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนายสราวุธ เรืองขจิต ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการ เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
 • 19 เมษายน 2565
 • 31
 • 197
ผลการเข้าร่วมการประเมินผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
 • 25 กุมภาพันธ์ 2565
 • 31
 • 285
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2565
 • 25 กุมภาพันธ์ 2565
 • 31
 • 299
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตริวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565
 • 8 กุมภาพันธ์ 2565
 • 31
 • 242
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดตราดใสสะอาด ๒๕๖๕"
 • 8 กุมภาพันธ์ 2565
 • 31
 • 196
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
 • 18 มกราคม 2565
 • 31
 • 281
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site หรือรูปแบบผสม
 • 17 มกราคม 2565
 • 31
 • 232
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 • 5 มกราคม 2565
 • 31
 • 264
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา On-Site
 • 29 ธันวาคม 2564
 • 31
 • 279
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เรื่อง การให้โควตานักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครออนไลน์ได้ในระหว่างวันที่ 7 - 31 ธันวาคม 2564
 • 8 ธันวาคม 2564
 • 31
 • 390
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • 19 พฤศจิกายน 2564
 • 31
 • 306
6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้มงวดสำหรับสถานศึกษา
 • 19 พฤศจิกายน 2564
 • 31
 • 345

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหาร วก.บ่อไร่
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ