ประวัติฯ/ปรัชญาฯ/...

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

"วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 เดิมเป็นที่สาธารณประโยชน์ เรียกว่า “ทุ่งก๊าย” อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย เนื้อที่ 87 ไร่ 2 งาน 29.6 ตารางวา และในปัจจุบัน วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ได้รับบริจาคพื้นที่เพิ่มขึ้นจากประชาชนชาวบ่อไร่ เป็น 100 ไร่ 2 งาน 89.6 ตารางวา และทางวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ได้รับอนุมัติจากกรมที่ดินเพื่อโอนเป็นที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์"

ปรัชญาของวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

"มุ่งคุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สร้างสรรค์ชุมชน"

สีประจำวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

"สีแดงทับทิมสยาม"

ดอกไม้ประจำวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

"เอื้องดอกมะลิ"

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหารวก.บ่อไร่
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ