ทำเนียบผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

 1. นายสมศักดิ์ คำสนิท (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563)
 2. นางกัญณภัทร วรรณพุฒ (พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565)
 3. นายนพดล หัตถาพงษ์ (พ.ศ. 2565 ถึง ปัจจุบัน)ข้อมูลผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

 1. ชื่อ-นามสกุล  นายนพดล หัตถาพงษ์ 
 2. จังหวัดภูมิลำเนา  จังหวัดตราด
 3. ประวัติการศึกษา
   ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนอนุบาลตราด
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   โรงเรียนตราษตระการคุณ
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  วิทยาลัยเทคนิคตราด
   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
   ระดับปริญญาตรี  วิทยาลัยครูพระนคร
   ระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยบูรพา
 4. ประวัติรับราชการ
   ตำแหน่ง อาจารย์ 1 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก (16 พฤษภาคม 2537)
   ตำแหน่ง อาจารย์ 1 วิทยาลัยเทคนิคตราด (1 พฤศจิกายน 2538)
   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด (30 กรกฎาคม 2551)
   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี (3 พฤษภาคม 2564)
   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ (1 ตุลาคม 2565 ถึง ปัจจุบัน)


กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหาร วก.บ่อไร่
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ