ทำเนียบผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

 1. นายสมศักดิ์ คำสนิท พ.ศ. 2562
 2. นางกัญณภัทร วรรณพุฒ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

ชื่อ นางกัญณภัทร วรรณพุฒ 

ประวัติการศึกษา
 1. วุฒิปริญญาตรี
  พ.ศ.2527 ปริญญาตรี บธ.บ.สาขาการจัดการ(ชวเลขอังกฤษ)
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

 2. วุฒิปริญญาโท
  พ.ศ.2542 ปริญญาโท ค.อ.ม บริหารอาชีวะ และเทคนิคศึกษา
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  พ.ศ.2546  ปริญญาโท บธ.ม.บริหารธุรกิจ(M.B.A.)
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 3. ประวัติการทำงาน
  พ.ศ.2530 อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
  พ.ศ.2533 อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยอินทราชัย
  พ.ศ.2539 ครู คศ.  1  วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
  พ.ศ.2548 ครู คศ.  2 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
  พ.ศ.2555 รองผู้อำนวยการชำนาญการ  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
  พ.ศ.2556 รองผู้อำนวยการชำนาญการ  วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
  พ.ศ.2560 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 
  พ.ศ.2563 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ จ.ตราด  ปัจจุบัน


กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหาร วก.บ่อไร่
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ