วิสัยทัศน์/พัทธกิจ/ยุทธศาสตร์

     วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่


วิสัยทัศน์

      วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพทั้งในระบบปกติ และการฝึกอบรมวิชาชีพที่หลากหลาย เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชน ให้มีความรู้และทักษะฝีมือเพียงพอต่อการประกอบอาชีพ รองรับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

     1. จัดการเรียนการสอนวิชาชีพในระบบการศึกษา ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

     2. จัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่หลากหลายตามความต้องการผู้เรียนและชุมชน

     3. ให้บริการประชาชนตามกิจกรรมการซ่อมสร้าง กิจกรรมบริการชุมชน โดยให้นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง

     4. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างความรักในการประกอบอาชีพที่สุจริตให้ผู้เรียนและสร้างเสริมการมีจิตสาธารณะ

     5. สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนางานวิชาการ

     6. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ และถ่ายทอดความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้เรียนและชุมชน

ปรัชญา

     "มุ่งคุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สร้างสรรค์ชุมชน"

เอกลักษณ์วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

     "สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม"

อัตลักษณ์วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

     "ผู้เรียนจิตใจมุ่งคุณธรรม"


กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหาร วก.บ่อไร่
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ