90

วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

ภาพข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2566 นายนพดล หัตถาพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ มอบหมายให้นายสราวุธ เรืองขจิต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ นำเนตรนารี จำนวน 10 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 จังหวัดตราด ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ซึ่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดตราดจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการลูกเสือให้กับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

14 กรกฎาคม 2566 02:02:59 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ-วก.บ่อไร่  | ผู้เข้าชม 209


กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหาร วก.บ่อไร่
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ