ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอุษา มานะดี
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชา