ชื่อ - นามสกุล :นายบรรหาร คุณวงษ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
ที่อยู่ :บ้านพักครูในวิทยาลัยฯ
Telephone :0808342157
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม :