54

วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

ภาพข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ นำนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ณ สถานีจ่ายไฟฟ้าแสนตุ้ง จังหวัดตราด

5 สิงหาคม 2565 01:40:11 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ-วก.บ่อไร่  | ผู้เข้าชม 53


กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหาร วก.บ่อไร่
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ