ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยฯ (RMS)

เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ความสามารถของระบบ กระบวนการพัฒนาสารสนเทศของวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ อยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหาร บนความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

ระบบบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ที่มุ่งไปให้ถึงการเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการอาชีวศึกษาทั้งในปัจจุบัน และระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์


วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ดำเนินโครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

รายละเอียด
 • 31 สิงหาคม 2563
 • 105
วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรดและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จ.จันทบุรี

รายละเอียด
 • 31 สิงหาคม 2563
 • 58
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563 คณะสงฆ์อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ภาค 13 ณ วัดเนินตากแดด ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

รายละเอียด
 • 31 สิงหาคม 2563
 • 37
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ โดยนายสมศักดิ์ คำสนิท ผู้อำนวยการวิทยาลัย นายสราวุธ เรืองขจิต รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมด้วยตัวแทนงานโครงการพิเศษเเละบริการชุมชน เดินทางเข้ามอบตู้เครื่องมือช่าง ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนบ้านเขาฉลาด ตามโครงการพัฒนาอาชีพเเก่เด็กเเละเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้การพัฒนาการศึกษาอาชีพ ตามแนวทางพระราชดำริ

รายละเอียด
 • 31 สิงหาคม 2563
 • 65

..อ่านข่าวทั้งหมด...

“วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่”


รายการงบทดลอง
  วารสาร วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
   ข่าวประกวดราคา
    ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน
     ข่าวอบรม/สัมนา
      ข้าวศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
       ข่าวอื่น

        ภาพกิจกรรม

        “วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่”

        วันที่ 17 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีกิจกรรมพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมการประกวดพานวันไหว้ครู กิจกรรมประกวดร้องเพลงและการแสดงของนักเรียนนักศึกษาแต่ละแผนกวิชา

        • 18 กันยายน 2563
        • 20
        • 16

        วันที่ 10 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ดำเนินโครงการลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ MOU ณ ห้องประชุมมรกต อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

        • 11 กันยายน 2563
        • 23
        • 8

        วันที่ 3 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากนายวิเชียร ถมจอหอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ในการให้ความรู้ ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

        • 9 กันยายน 2563
        • 25
        • 5

        วันที่ 3 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เข้าร่วมโครงการป่าที่ภักดี "99 สู่ 100 ปี สืบสานภักดี งานพระราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

        • 9 กันยายน 2563
        • 27
        • 4
        ..ข่าวทั้งหมด...

        กระทรวงศึกษาธิการ
        สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
        สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
        สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

        ผู้บริหารวก.บ่อไร่
        • คณะ CIO
        • วิสัยทัศน์และนโยบาย
        • ข่าวสารซีไอโอ
        • การบริหารด้านไอซีที
        • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
        เอกสาร / บทความ
        • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
        • งานวิจัย
        • เอกสารเผยแพร่
        • บทความแนะนำ
        • ผลงานทางวิชาการ
        • รายงานการไปราชการ
        • เอกสารประกอบการประชุม
        สารสนเทศ 9 ด้าน
        • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
        • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
        • Social MIS
        • สถิติด้านสังคม STAT INFO
        • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
        • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ