ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ความสามารถของระบบ กระบวนการพัฒนาสารสนเทศของวิทยาลัยเทคนิค อยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารบนความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ออนไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา STUDENT ADMISSION SYSTEM ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) Office of vocational education commission

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)

เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

เว็บไซต์งานบริการของระบบงาน

ระบบบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ที่มุ่งไปให้ถึงการเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการอาชีวศึกษาทั้งในปัจจุบัน และระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการระดับสถานศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด
 • 9 สิงหาคม 2563
 • 0
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ จัดกิจกรรมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา

รายละเอียด
 • 9 สิงหาคม 2563
 • 0
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 โดยนายสราวุธ เรืองขจิต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ นำคณะตัวแทนครูและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในการเข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

รายละเอียด
 • 9 สิงหาคม 2563
 • 1
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 น. วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ จัดการประชุมประจำเดือน เดือนสิงหาคม 2563

รายละเอียด
 • 9 สิงหาคม 2563
 • 1

..อ่านข่าวทั้งหมด...

“วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่”


รายการงบทดลอง
  วารสาร วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
   ข่าวประกวดราคา
    ข่าวรับสมัครงาน

     ภาพกิจกรรม

     “วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่”


     กระทรวงศึกษาธิการ
     สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
     สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
     สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

     ผู้บริหารวก.บ่อไร่
     • คณะ CIO
     • วิสัยทัศน์และนโยบาย
     • ข่าวสารซีไอโอ
     • การบริหารด้านไอซีที
     • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
     เอกสาร / บทความ
     • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
     • งานวิจัย
     • เอกสารเผยแพร่
     • บทความแนะนำ
     • ผลงานทางวิชาการ
     • รายงานการไปราชการ
     • เอกสารประกอบการประชุม
     สารสนเทศ 9 ด้าน
     • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
     • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
     • Social MIS
     • สถิติด้านสังคม STAT INFO
     • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
     • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ