วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

“มุ่งคุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สร้างสรรค์ชุมชน”

avatar

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา On-Site

29 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ-วก.บ่อไร่  | ผู้เข้าชม 331
เอกสารดาวน์โหลด : แนบไฟล์วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ขอแจ้งการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ทุกระดับชั้น ตามตารางเรียน ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2565 และเริ่มจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On-Site หรือรูปแบบผสม ในวันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหาร วก.บ่อไร่
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ